پروژه ها

از تاسیس و راه اندازی کارخانه بلندنیگ روغن موتور در اکرا پایتخت کشور غنا بیش از یکسال می گذرد . تولید ظروف ۲۰ لیتری و ۴ لیتری به همراه سیستم اتوماتیک و هوشمند بسته بندی باعث شده تا بخش قابل توجهی از بازار مصرف کشور غنا و کشورهای همسایه آن مثل بورکینا فاسو و … را بدست آوریم . این پروژه به رشد و گسترش خود ادامه میدهد .

پروژه کار تحقیقی روی تصفیه آب مازاد کارخانجات تصفیه دوم روغن موتور و کار تحقیقاتی روی بهینه ترین شکل بازیافت لجن های اسیدی این کارخانجات از دیگر پروژه های در دست اجرا هستند .