بازاریابی و فروش

engagement-marketing

بازار فروش محصولات کارخانه روغن موتور شرکت پیام صادرات تا کنون فقط خارج از کشور ایران بوده است . کشورهای آسیای میانه – خاورمیانه و خاور دور و آفریقا بطور دائم یا متناوب مصرف کننده تولیدات این شرکت بوده اند . بازاریابی به روش ویژه شرکت پیام صادرات راهگشای تا کنونی فروش محصولات در کشورهای فوق الذکر بوده است . این شرکت آمادگی بررسی مدارک اشخاص و شرکتهای حقیقی و حقوقی مسلط به بازارهای کشورها ی گوناگون برای اعطاء نمایندگی فروش محصولات خودبه انها در چارجوب ضوابط موجود در شرکت پیام صادرات را دارد.