امکانات

bg_banner1_2

تولید روغن پایه مرغوب در کارخانه شرکت پیام صادرات این امکان را بدست میدهد که با تکیه به آزمایشگاه و کارشناسان مجرب کنترل کیفیت و با استفاده از افزودنیهای مرغوب انواع روغن موتور ها با کیفیت های متفاوت و متانسب با اتومبیل های موجود در بازار های مصرف تولید و ارائه شود . ضدیخ های تولیدی کارخانه شرکت پیام صادرات دارای بالاترین استاندارد های موجود روز دنیا هستند و در فصلهای سرد در مناطق بسیار سردجهان کمک حال اتومبیلها و مردم استفاده کننده از آن هستند.